UsahawanBlog dah “Launched”

UsahawanBlog..Pakej Usahawan Blog..Buat DUIT dengan Blog..

BOOM!!!

Ya..masa yang ditunggu2 oleh semua usahawan-usahawan blog dah pun tiba..
…produk hebat untuk anda…

UsahawanBlog

Kini Dipasaran!!!

Jika anda tidak suka bazirkan masa bertahun2 dan inginkan rahsia pantas yang tepat menjana pendapatan secara online melalui blog dengan ilmu dari pakar??

Jika anda ingin mencari cara untuk Menjana Duit Online dengan Mudah dan Cepat tanpa Produk atau Modal yang besar..

NAH!!!

UsahawanBlog ini untuk anda..Serius sy cakap..jgn bazirkan wang dan yang paling penting jgn bazirkan masa dan tenaga anda..

Maka UsahawanBlog

Khas untuk Anda!!

jangan lepaskan PELUANG anda untuk Jana Wang dengan Blog!!!

Advertisements

UsahawanBlog.com dipasaran 23/5 pasti pecah panggung blogger

Continue reading

SISTEM MAKLUMAT KEMISKINAN NEGARA (eKasih)

SISTEM MAKLUMAT KEMISKINAN NEGARA (eKasih)

ICU JPM mendapati sejak akhir-akhir ini banyak kekeliruan mengenai eKasih telah diperkatakan. Bagi maksud meningkatkan kefahaman dan mengelakkan perkara ini terus berlaku, berikut adalah penjelasan yang menyeluruh mengenai eKasih.

PENGENALAN

1. Kerajaan pada 31 Oktober 2007 telah memutuskan dan bersetuju untuk membangunkan eKasih bagi mengatasi isu tiadanya data bersepadu mengenai pembasmian kemiskinan yang mengumpul dan mengesan pergerakan isi rumah miskin untuk mencapai sasaran nasional bagi mensifarkan kadar miskin tegar dan mengurangkan kadar kemiskinan kepada 2.8% pada hujung tahun 2010.

2. eKasih ialah satu sistem pangkalan data keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan serta mengesan pergerakan isi rumah kepada kategori yang lebih baik seperti dari kategori miskin tegar kepada miskin dan seterusnya.

PENDAPATAN GARIS KEMISKINAN

3. Kriteria menentukan status kemiskinan adalah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) dan PGK per kapita isi rumah yang telah ditentukan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU). Mereka yang layak mendaftar dan dimasukkan ke dalam eKasih adalah berdasarkan kepada kriteria berikut:

i. Ketua Isi Rumah (KIR) adalah daripada kalangan ahli isi rumah sesuatu tempat kediaman yang bertanggungjawab atau diberi tanggungjawab terhadap kebajikan ahli isi rumah (AIR) di manadia tinggal. Semua tanggungan KIR adalah AIR yang dianggap sebagai penghuni biasa di tempat kediaman yang dipilih.

ii.PGK melalui Laporan Penyiasatan Isi rumah (HIS) yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOS) pada tahun 2007 menetapkan kategori miskin adalah seperti berikut:

(a) Kategori miskin tegar ialah golongan yang mempunyai pendapatan kurang dari RM430.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM540.00 bagi Sabah dan RM520.00 Sarawak. Manakala pendapatan per kapita isi rumah tersebut adalahRM100.00 bagi Semenanjung, RM110.00 bagi Sabah dan RM115.00 bagi Sarawak dengan bilangan isi rumah 4.4 Semenanjung, 5.2 bagi Sabah dan 4.6 bagi Sarawak.

(b) Kategori Miskin ialah golongan yang mempunyai pendapatan kurang dari RM720.00 bagi Semenanjung (RM163.00 per kapita), RM960.00 bagi Sabah (RM184.00 per kapita) dan RM830.00 bagi Sarawak (RM180.00 per kapita).

(c) Mudah Miskin ialah golongan yang mempunyai pendapatan melebihi PGK bermaksud threshold di bawah RM1,500.00 bagi kawasan bandar dan RM1,000.00 bagi kawasan luar bandar.

PENGUMPULAN MAKLUMAT MELALUI BANCIAN

4. Data dan maklumat yang dimasukkan ke dalam eKasih adalah berasaskan kepada Banci Isi Rumah Miskin (BIRM). BIRM adalah program banci dengan pendekatan isi rumah dan bukan individu. Untuk tujuan itu, ICU JPM dengan kerjasama DOS telah menjalankan bancian berdasarkan kepakaran dan kemahiran yang ada. Hasil bancian diserahkan kepada ICU JPM sebagai input utama kepada eKasih. BIRM terdiri daripada dua fasa.

5. BIRM dijalankan dalam dua fasa di mana Fasa I dijalankan secara menyeluruh merangkumi kawasan bandar dan luar bandar bermula Disember 2007 sehingga Jun 2008 dengan rangka (frame) secara khusus diperolehi berdasarkan kepada senarai UPIS (KPKT) dan SPKR (KKLW) yang terkini pada masa itu. BIRM Fasa I juga dijalankan dengan merangkumi kawasan ‘pocket of poverty’ (kawasan berpendapatan rendah dan kawasan sekitarnya berdasarkan Penyiasatan Pendapatan Isi rumah (HIS) yang dijalankan oleh DOS bagi memantapkan rangka kawasan bancian. Walau bagaimanapun, terdapat kawasan yang tidak diliputi, iaitu kawasan perkampungan Orang Asli, kawasan setinggan, kawasan FELDA dan kawasan estet/ladang yang mempunyai pentadbiran sendiri. Hasil daripada bancian tersebut seramai 181,564 isi rumah telah didaftarkan di mana 44,643 isi rumah dalam kategori miskin tegar, 53,557 isi rumah dalam kategori miskin dan selebihnya 83,364 mudah miskin.

6. Bagi mengatasi masalah keciciran dan cakupan dalam usaha untuk memantapkan senarai di dalam eKasih, BIRM Fasa II telah dijalankan bermula Januari 2008 sehingga Julai 2009 dengan metodologi BIRM yang sama untuk konsistensi data. Verifikasi dilakukan terhadap senarai (yang dianggap miskin) yang diterima daripada pemimpin tempatan dan agensi di peringkat negeri dan daerah. Hasil dariada bancian di peringkat Fasa II pula seramai 46,976 isi rumah telah didaftarkan di mana 6,366 isi rumah dalam kategori miskin tegar, 13,476 isi rumah dalam kategori miskin dan selebihnya 27,134 mudah miskin.

7. Memahami bahawa bancian sedia ada tidak berupaya mencakupi semua mereka yang layak, kaedah pendaftaran terbuka disediakan untuk mengatasi isu kemiskinan yang dinamik dan sentiasa berubah. Terdapat dua kaedah pendaftaran terbuka iaitu atas talian (online) boleh dilakukan dengan melayari laman sesawang www.ekasih.gov.my dan melalui PPN. Walau bagaimanapun pendaftaran terbuka bukanlah untuk menentukan kelayakan untuk terima bantuan. Ianya hanya menentukan sama ada bancian terperinci layak dijalankan atau sebaliknya. Dari segi perundangan pula, maklumat yang diperoleh daripada bancian adalah terhad dan hanya boleh digunakan untuk tujuan eKasih. Bagi isi rumah yang telah diverifikasi sebagai miskin tegar, akan menjadi rujukan utama agensi yang memberi bantuan.

8. Sehingga 14 Januari 2011, sejumlah 195,493 kes di bawah pendaftaran terbuka telah diterima. Bilangan adalah dinamik dan bertambah berdasarkan kepada insiden baru kemiskinan. Daripada jumlah tersebut, 89,359 kes telah dibuat bancian, 66,377 kes tidak layak dibuat bancian dan selebihnya 39,757 sedang dibuat bancian.

PENGGUNAAN MAKLUMAT EKASIH

9. Maklumat dalam eKasih boleh digunakan untuk perancangan projek bagi penyaluran bantuan dan penyertaan projek oleh semuaagensi yang diberikan akses. Manakala, outputnya dapat dikesan apabila maklumat pendapatan yang diperolehi daripada projek dan bantuan yang diterima oleh setiap individu dalam isi rumah tersebut. Ini merupakan hasrat utama eKasih dibangunkan supaya pengesanan dan pergerakan setiap isi rumah dapat dipantau.

10. Di peringkat pelaksanaan pula, maklumat boleh juga digunakan untuk menyediakan peruntukan dan penilaian keberkesanan setiap projek atau bantuan yang disalurkan benar-benar memberi impak kepada pendapatan dan peningkatan kualiti hidup keluarga berkenaan di samping menggalakkan ketirisan dan penyalahgunaan (target focus).

11. Berdasarkan maklumat yang sentiasa dikemaskini oleh agensi yang menyalurkan bantuan, pengerakan setiap isi rumah dipantau dan anjakan dari miskin tegar kepada kategori yang lebih baik akan berlaku apabila pendapatan per kapita isi rumah berkenaan melepasi PGK per kapita miskin tegar dan secara agregatnya, bilangan ikut kategori di setiap peringkat akan dapat dijana oleh eKasih. Selain daripada itu, sekiranya didapati maklumat yang diperolehi semasa bancian dan pemutihan apabila lawatan berulang dilakukan didapati tidak tepat dan tidak layak, senarai ini akan dikeluarkan dari kategori asal dan tidak boleh ditimbangkan untuk terima bantuan di bawah program pembasmian kemiskinan.

12. Berdasarkan kepada data yang telah dikunci (locked data) dalam eKasih, pada masa-masa tertentu kadar kemiskinan ikut negeri atau kawasan boleh dijana ikut ketegori kemiskinan. Walau bagaimanapun data ini adalah dinamik dan berubah ikut jenis bantuan diterima.

DASAR KERAJAAN MENGENAI PENYALURAN PROJEK DAN PEMBERIAN BANTUAN

13. Di peringkat awal pembangunan eKasih, maklumat senarai projek,bantuan serta bantuan telah dikenalpasti sebagai penyumbang utama kepada program pembasmian kemiskinan yang dijalankan oleh kementerian dan agensi yang berkaitan. Walau bagaimanapun, senarai projek ini telah dikembangkan kepada jenis bantuan one-off dan tidak semestinya menyumbang kepada peningkatan pendapatan, seperti bantuan kebajikan dan sosial di bawah 1AZAM (NKRA –Low incomeHousehold).

14. Dari segi pelaksanaan dan penyaluran bantuan pula, Kerajaan telah membuat keputusan pada 6 Disember 2010, bahawa keutamaan penyaluran bantuan dan projek pembasmian kemiskinan diberikan kepada mereka yang telah disenaraikan dalam eKasih. Walau bagaimanapun bantuan dan projek boleh juga dipertimbangkan kepada mereka yang masih belum di senaraikan dalam eKasih sekiranya memenuhi syarat dan kriteria bantuan yang disalurkan oleh agensiagensi berkenaan.

PENAMBAHBAIKAN PADA EKASIH

15. Aktiviti utama eKasih ialah memastikan data yang dimasukkan dalam sistem adalah reliable dan tepat. Untuk itu, usaha pemutihan dan kemaskini sentiasa dilakukan di mana setiap individu dalam isi rumah akan dipastikan keperluannya dan disalurkan bantuan atau projek yang bersesuaian mengikut program sedia ada. Proses pemutihan ini akan menentukan pergerakan dan isi rumah yang telah melepasi PGK per kapita asal akan bergerak kepada kategori yang lebih baik atau “terkeluar” tetapi maklumat masih disimpan dalam eKasih. Sehingga 14 Januari 2011 sejumlah 43,340 isi rumah telah dikategorikan sebagai “terkeluar”.

16. Dalam masa yang sama, ICU JPM dengan kerjasama DOS bersedia untuk memberi latihan dan penerangan secara berterusan bagi meningkatkan kefahaman kepada semua pihak yang terlibat. Adalah menjadi haparan Kerajaan supaya dengan adanya sesi penerangan sebegini aspirasi dan hasrat Kerajaan dapat diterima baik oleh semua pihak.

Unit Penyelarasan Pelaksanaan 

Jabatan Perdana Menteri

Putrajaya

24 Januari 2011

Kenapa mesti pilih MLM?

Kenapa mereka pilih industri MLM???

Ramai yang memilih untuk menyertai industri MLM kerana banyak sebab..antara nya:

* Perniagaan MLM adalah sah dan diperakui

Sejak mula diperkenalkan didunia ini pada sekitar tahun 40-an, MLM telah menghasilkan kejayaan untuk orang2 yang menceburinya dengan kepercayaan dan kesungguhan. Juga sejak MLM diperkenlakan di Malaysia sekitar awal 70-an, MLM semakin diakui kerana berjaya menghasilkan individu2 yang berjaya. Kepercayaan orang ramai terhadap MLM adalh hasil usaha beberapa perintis awal perniagaan MLM dinegara ini. Namun masih ramai juga yang masih anti-MLM. Dah menjadi kebiasaan sebagai seorang manusia mahu melihat hasil sebelum menyertainya ibarat mahu memetik hasil tanpa ada usaha. dan apabila sudah ramai yang mulai berjaya dalam MLM semakin ramai yang mula menceburi bidang ini. Anda sekarang sudah beruntung kerana kesusahan menjlnkn MLM sudah dilalui oelh perintis2 awl MLM dinegara ini. Anda boleh bayangkan bgmn mereka memperkenalkan MLM pd ketika itu yag dianggap ganjil dan pelik. sekaraang anda lebih mudah untuk melakukan MLM kerana sebahagian sudah mengenali MLM wlwpn sekadar kulitnya shj.

*Sertai MLM sebagai penuhi aktiviti/kegiatan sosial

MLM adalah(antara) tempat yang paling sesuai untuk bertemu dan bersenang-senang dengan pelbagai orang tidak kira lapisan masyarakat tak kira umur, agama, bangsa dan tempat asal. Ada pertemuan perniagaan, latihan industri, perbincangan / mesyuarat kumpulan atau aktiviti2 luar seperti perkelehan majlis2 keraian dll kita boleh bertemu dengan teman2 baru. Perbualan kebiasaannya berkaitan perniagaan dan perkembangan2 baru. Malah saya juga pasti ramai yang turut bertemu pasangan hidup ketika menyertai MLM. Selalunya menjadi tradisi syarikat untuk mengadakan perhimpunan tahunan secara besar-besaran dengan mengumpulkan semua ahlinya di satu tempat dan peluang ini dapat digunakan oleh ahli2 untuk meluaskan lagi jaringan mereka dengan ahli2 lain disamping dapat mengeratkan lagi hubungan dengan ahli / partner terdekat. Kalau nak dibandingkan dengan perniagaan bukan MLM. jarang sekali mereka akan mengadakan perhimpunan atau perjumpaan besar-besaran seperti yg dilakukan oleh syarikat MLM. Kita juga dapat lihat ramai pasangan yang ingin bekerjasama dalam perniagaan mereka-MLM membuka&memberi peluang kepada mereka.

* Sertai untuk membantu orang lain

Misalkan syarikat MLM yang anda sertai membantu orang dengan pengurusan berat badan. Ketika anda mendapatkan latihan dalam cara menjual produk/perkhidmatan mereka, anda juga turut belajar banyak tentang subjek pengurusan berat badan dengan terperinci. Pengetahuan ini membolehkan anda membantu orang lain seperti kawan/ahli keluarga dengan isu-isu pengurusan berat badan. Wangkreatif juga kenali orang yang sangat kaya dan mereka menyertai MLM kerana mereka ingin membantu orang mendapatkan wang lebih banyak dan mencapai gaya hidup sepertimana yang mereka telah nikmati. Malah mereka sanggup turun padang sama untuk membantu melatih ahli2 baru walaupun bukan rangkaian mereka. Jarang sekali seseorang yang telah menjadi kaya dalam perniagaan tradisional dapat membantu rakan-rakan mereka juga menjadi kaya dan dapat menikmati seperti mereka seperti yang dilakukan oleh ahli MLM. Berbalik pada masalah berat badan tadi. Apabila anda dapat membantu seseorang mengatasi masalah berat badan yang selama ini menjadi maslah mereka, atau membantu seseorang memperbaiki keadaan kulit mereka, atau membantu  kebebasan kewangan. Ianya menjadi sangat bermanfaat kepada mereka dan diri anda sendiri kerana anda tahu bahawa anda telah membuat hidup mereka lebih baik.

*Sertai MLM sebagai alternatif waktu bersara @ sumber pendapatan tambahan

Kalau kita lihat, umur untuk persaraan adalah 58tahun menurut dasar persaraan yang dibuat dan pernah juga kita lihat mereka yang sudah pencen masih bekerja (ada yg jadi pengawal kelamatan, pemandu teksi dan mcm2 lagi). Mereka terpaksa bekerja berpuluhan tahun namun diakhirnya msih perlu bekerja walaupun sudah bersara akibat tekanan kewangan yg terpaksa mereka tanggung. Dengan MLM, mereka mampu menyediakan satu rancang alternatif lain untuk menyokong dan membantu persaraan mereka nanti.

* Sertai MLM kerana masih boleh jalankan perniagaan/pekerjaan sendiri

Kebanyakan orang bekerja keras dalam apa jua pekerjaan yang mereka dapat demi menampung kos sara hidup yang semakin hari semakin meningkat. Mereka merasa terjebak kerana mereka HARUS pergi bekerja untuk membayar bil atau menampung lain2 perbelanjaan. Kebanyakannya mereka yang menyertai MLM dan sudah mempunyai pekerjaan adlh sebab gaji yg tidak cukup. MLM menawarkan jalan keluar dari perangkap pekerjaan khas kerana seseorang boleh bekerja melakukan perniagaan MLM secara sambilan sehingga mereka memperoleh pendapatan yang cukup untuk berhenti dari pekerjaan sepenuh masa mereka ( jika mereka ingin melakukannya)..tiada halangan dan paksaan. Wangkreatif pernah bertemu seorang profesional yang telah menggantikan pendapatan mereka melalui MLM, tapi cinta mereka yang kuat terhadap profesion lama dan mereka masih melakukannya sehingga sekarang. Secara peribadi, wangkreatif sudah melihat doktor, seniman, guru sekolah dan arkitek melakukan perkara yang sama dan mereka masih dapt menikmati kedua-duanya. Jika MLM tidak dipercayai tentulah mereka tidak menceburinya.

* Sertai MLM untuk mencapai impian mereka

Kebanyakan orang mempunyai impian tetapi pelbagai kekangan yang meghalang mereka mencapai cita2 mereka.”wang tak ada, waktu cukup, atau tak tahu bagaimana untuk mencapainya. Oleh itu  MLM untuk memberi peluang perniagaan yang membolehkan mereka  berasa bebas dan fleksibel untuk mengejar impian mereka yang sebenarnya dengan hanya bermodalkn modal yang kecil mereka sudah mampu membina impian mereka sendiri. tetapi tidak ada suatu pun yg mudah didunia ini..Dlm MLM, kejayaan/kekayaan bukan datang dgn sekelip mata tapi harus dibina secara berperingkat. kejayaan menghasilkan kekayaan, satu ungkapan yang selalu anda dengar. ungkapan itu benar dan menjadi kenyataan di dalam MLM. Tetapi dlm MLM kenyataan itu menjadi “Kejayaan yang kecil menghasilkan kejayaan yang besar. Dengan MLM anda dapat memastikan impian anda terlaksana.

*Kerjasama yang kuat dalam MLM

Menurut Profesor  Harvard ,Charles King beliau mengakui semua perniagaan, gereja, ahli politik, sekolah, dsb tahu bahawa “word-of-mouth” adalah bentuk iklan paling cekap dan berkesan. Cara ini berkesan kerana iklan tersebut berasal dari sumber yang dipercayai -seperti rakan, ahli keluarga, kenalan, selain cekap syarikat juga tidak perlu membayar untuk iklan yang tidak mencapai pelanggan. Dengan kerjasama yang kuat dalam MLM, mereka tidak perlu membayar untuk iklan sehinggan produk tersebut dijual.

* Syarikat MLM membayar untuk pengeluaran, bukan untuk datang ke tempat kerja

Maksud pengeluaran disini ialah produk yang berjaya dijual. Jika sebuah syarikat biasa, mereka perlu mengupah pegawai pemasaran dan tenaga jualan dan perlu membayar gaji mereka setiap bulan wlwpn sekiranya tiada produk yang berjaya dijual. Dan kita boleh cakap yang pekerja tersebut hnya menerima gaji buta sahaja. Adakah ini dianggap beretika?? Tetapi dlm MLM, syarikat hanya membayar kerana produk benar2 dijual dan bukannya membayar kerana orang masuk kerja wlwpun mereka tidak menghasilkan ape2..(klw  ade yg mcm ni almtnya memg xlama akn kena buang kerja)

Sebaliknya jika anda memang orang jenis sebegini..suka mkn ats sesuatu yang bukan ats usaha atau sumbgn anda sendiri.

* MLM menjanjikan kebebasan dalam waktu bekerja

Jika anda adalah seseorang yg sgt produktif pastinya anda mahukan apa yang MLM tawarkan kepada anda. Anda bebas untuk menaikkan gaji anda sesuka hati (ats usaha sendiri) pada bila2 masa shj yang anda semua inginkan. selain itu hampir tiada langsung batasan/had kenaikan gaji anda. segalanya bergantung kepada usaha.

Tapi yang paling penting sekali ialah anda mampu mengendalikan masa bekerja anda sesuka hati, boleh kerja bila2 masa. Makan gaji, jika anda bekerja selama 8jam. anda hanya akan dibayar untuk 8jam tersebut shj. Dlm MLM, jika anda bekerja selama 8jam dan anda melatih downline anda selama 8jam..anda akn dibayar 16jam dan inilah yang membuatkan MLM sgt kuat dan menjadi pilihan ramai orang. Sayangnya kebanyakan orang tidak mengerti bahagian ini.

* MLM anti kemelesetan ekonomi

Kalau kita lihat sejarah, pada tahun 1985 hingga penghujung 1986, bila negara Malaysia dilanda kemelesetan ekonomi, syarikat2 MLM masih dan terus membuat duit sedangkan banyak perniagaan lain yang gulung tikar dan ramai pekerjanya hilang pekerjaan. Begitu juga dengan pengedar2 (usahawan MLM), masih meneruskan jualan seperti biasa malah ada yang terus meningkat. Diluar negara pun begitu juga, perniagaan MLM tidak terjejas dgn kemelesetan ekonomi.
Ini kerana perniagaan MLM kebanyakannya menyediakan produk keperluan harian, yang mana walau apapun keadaan ekonomi, tetap diperlukan oleh orang ramai.Begitu juga bila berlaku inflasi, selalunya jumlah jualan meningkat. Bil berlaku inflasi, nilai matawang semakin mengecil, ramai org yang menceburkan diri dlm MLM untuk mencari pendapatan tambahan.

Terdapat banyak kelebihan jika kita menyertai MLM..jika anda kata buat MLM kena tgl kerja lama, xd masa, susah, xlaku, dan macam2 lagi..anda sudah silap. Kerana dah terbukti bahawa MLM mampu tangani segalanya.

Apa itu First-Class MLM?

 First-class ->>>pertama, tertinggi atau kumpulan terbaik dalam suatu sistem klasifikasi

First-class = kelas pertama, macam2 jenis kelas pertama yang kita semua tahu..naik kapal terbang ada first-class, pergi menginap kat hotel ada suite first-class, makan kat restoran pn ada juga, kereta first-class, persekitaran first-class, white-colar..(ha!ni pn first class juga tp jgn buat!larang sekerasnya) dan..ada juga tandas first-class..

Penting ke yop nk tahu MLM ni first class ke tak? sama jer..semua MLM tu penipu ler yop..usahlah caya!!

Ya, memang sgt penting untuk kita kenal mane satu first-class MLM supaya kita sendiri xkena scam nt. dan sebab tu jugala blog ni ade, nk bg pnduan yg tepat.

sebagai contoh ; industri restoran tidak kiralah “first-class” atau “second-class” kedua2nya tetap berada dalam industri restoran. Namun apa yang membezakan keduanya ialah dalam kategori restoran “first-class” terdapat seseorang yang mengawal dan menentukan dasar2 & identiti restoran, apa yang perlu dilakukan oleh chef & kakitangan yang lain serta menetapkan suasana untuk mecipta suasana tertentu di restoran mereka.Segala item ini akan membentuk,mendirikan ciri dan status “first-class” restoran tersebut. Dan sebuah restoran “first-class” yang dicipta berdasarkan ciri2 tersebut akan terus dikekalkan oleh seorang atau beberapa orang.  Tapi sebuah restoran “second-class juga turut didirikan tetapi langsung tidak memberi tumpuan kepada perkara berkenaan.

Dalam industri MLM (Network Marketing), xkshla MLM ‘first-class’ ke ‘low-class’ ke..tetapi yg pastinya mereka yang tercebur dan terlibat secara langsung dalam industri ini terdiri dari pelbagai latar belakang dan jenis manusia yang punyai pelbagai cara dan ragam.

Oleh itu, Wangkreatif wujud hari ini supaya dapat memberi panduan dengan mengajar prinsip2 bagaimana membina dan membentuk perniagaan MLM (atau xkisah ape2 perniagaan sekalipun) dengan kaedah “First-Class” yg beretika dan profesional.

Secara peribadinya, Wangkreatif akan jadi yang pertama mengakui bahawa Wangkreatif telah melihat ramai penggiat industri MLM (Network Marketing) melakukan pelbagai cara yang buruk (yang wangkreatif tidak akan sesekali lakukan) sehingga hampir seluruh industri MLM turut tercalar dan tercemar.

“Dalam setandan pisang, jika sebiji pisang busuk tidak semestinya semuanya busuk”

Dan oleh sebab inilah wangkreatif terpanggil untuk memberi panduan tntang prinsip2 bagaimana membentuk sebuah perniagaan yang beretika dan profesional.  Dan bila anda sudah mengenali MLM “First-Class”, wangkreatif yakin bahawa anda akan bersetuju bahawa tidak ada perniagaan lain yang lebih beretika dimuka Bumi ini melainkan MLM! (yang “First-Class shj!)

SESIAPA YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN MLM WAJID MEMATUHI PRINSIP ASAS BERIKUT ;

 • Sentiasa bercakap BENAR.
 • Mereka hanya akan mewakili sebuah syarikat yang mempunyai produk atau perkhidmatan yang mampu membuat kehidupan masyarakat lebih baik.
 • Mereka BENAR-BENAR tertarik dengan kejayaan calon/pelanggan (prospek) dengan produk/perkhidmatan mereka – bukan semata2 dalam membuat keuntungan sahaja.
 • Mereka harus tahu tentang lini produk syarikat dan perbezaannya dengan produk hampir syarikat lain. Perkara ini membuatkan anda lebih berharga kepada pelanggan.
 • Mereka harus mampu mendapatkan pelanggan-pelanggan untuk produk/perkhidmatan mereka. (bukan jenis duduk goyang kaki tunggu duit masuk)
 • Mereka perlu kenal industri MLM yg sebenarnya dan mampu memberi penjelasan ringkas mengenainya tanpa berselindung.
 • Mereka perlu kenal industri MLM yg sebenarnya dan mampu memberi penjelasan ringkas mengenainya tanpa berselindung.
 • Sedia melatih orang yang ditaja (downline) secara berkesan sehingga mereka mampu menjual. (tapi yg jd downline jgn pula manja dan harus tahu berdikari)
 • Mereka akan memastikan orang yang mereka taja mampu pula melatih downline mereka dengan berkesan.
 • Mereka tidak akan menaja sesiapapun melainkan mereka bersedia untuk melatih mereka.
 • Mereka akan melakukan apa yang mereka janjikan.
 • Mereka hanya akan terlibat dan mengambil bahagian dalam kegiatan yang berfaedah dan mencerminkan kebaikan MLM keseluruhannya.
 • Mereka akan membuat cadangan-cadangan berharga kepada syarikat untuk memastikan lini produk mereka sentiasa menjadi yang terbaik.

*Panduan-panduan asas ini wajid dipatuhi oleh setiap ahli MLM untuk menjadikan industri ini “First-Class”.Siapa kita itu bukan orang lain yang tentukan tapi diri sendiri yang bertanggungjawab.

“SIAPA KITA HARI INI TIDAK PENTING, TAPI SIAPA KITA ESOK HARI HARUS MENJADI MATLAMAT”

Continue reading

MLM haram! MLM industri tak beretika! MLM semua SCAM!Penipu!

Definisi MLM sah-diurai dgn undang2.. adakah ia menyalahi undang2?
(  hukum dari segi syariah rujuk sini )
senario: Ya! MLM tu HARAM dan menyalahi undang2! semua MLM tu scam =(penipu)
SiaPa Cakap???
Kata U.S Federal Government….(isu AMWAY tu penipu besar>kena saman!!???)

Pada tahun 1975, Federal Trade Commission telah mendakwa dan menggugat Amway Corporation kerana beroperasi menggunakan sistem piramid haram. Setelah 4tahun litigasi / perbicaraan, mahkamah memutuskan bahawa program pemasaran MLM Amway adalah perniagaan yang sah dan bukan skim piramid haram seperti yang didakwa. DAn oleh sebab itulah Amway mampu bertahan dan diterima sehingga ke hari ini, malah merupakan antara syarikat MLM tertua didunia.

Mungkin boleh terima sehingga  tahun 1979 jika ada seseorang berkata,  “MLM scam! Ini adalah skim piramid haram! “Dan mereka mungkin benar kerana MLM belum diuji dan di adili di mahkamah lagi.  Tapi sejak tahun 1979, hanya uneducated man sahaja boleh mendakwa bahawa industri MLM adalah haram.

Ini tidak  bermakna bahawa SEMUA syarikat yang mengaku menjadi “syarikat MLM” adalah sah/scam.Tapi, PERINDUSTRIAN MLM ADALAH SAH.

Sekarang masalah “sah” masalah telah dihuraikan dinyatakan dan dikenali, ada juga masalah logik, beretika dan profesional dah pun dijelaskan..

Apa itu perniagaan yang “baik” atau “beretika”?

Untuk menjawab ini, izinkan saya menjawab pertanyaan pertama, “Apa itu perniagaan?” Jika anda bertanya soalan ini dari seorang ahli akademik (pensyarah atau guru) mereka pasti akan menjawab perniagaan adalah aktiviti jual beli dan ia melibatkan  “tawaran dan permintaan”. Tapi secara peribadi saya tidak setuju dengan pemikiran ini. Bagi saya, perniagaan adalah “membuat hidup seseorang lebih baik”.  Pendapat saya berasaskan logik secara peribadi.
Baiklah? jika saya tanyakan satu soalan.
Kenapa anda sanggup keluarkan wang dari dompet anda dan membayar untuk sesuatu barangan atau perkhidmatan??
jawapannya: Saya tidak membeli/membayar pada nilai tertentu hanya untuk sesuatu barangan/perkhidmatan kerana ia menjadi bekalan/keperluan (ada banyak yang saya tidak beli), melainkan apa yang saya akan beli akan membuat hidup saya lebih baik dalam beberapa cara.
Saya tidak tahu apa ”Panduan” atau “Peraturan” yang digunakan oleh pembuat dasar dan mereka yang menulis undang-undang ketika mereka menyokong atau menentang suatu perniagaan tertentu. Dengan kata lain, apakah yang hakim dan pembuat dasar menggunakan beberapa prinsip asas seperti “supply & demand” atau  “untuk membuat kehidupan seseorang lebih baik” untuk menentukan perniagaan yang sah atau tidak sah, atau merupakan suatu pendapat sewenang-wenangnya?
atau Adakah dengan berdasarkan kepada berapa banyak pelobi bercakap dengan ahli-ahli Kongres dan senator?

Saya membawa soalan ini untuk perhatian anda sehingga anda boleh berfikir secara logik mengenai perniagaan atau pekerjaan yang anda cari. SAya tidak tahu apa yang anda gunakan (dengar cakap orang jer) sebagai panduan tentang  perniagaan, profesional atau etika yang baik.

Tanyakan kepada diri sendiri apa yang membuatkan sebuah perniagaan itu sesuatu yang baik? Adakah anda memutuskan bahawa “perniagaan profesional” adalah salah satu di mana ahlinya memakai pakaian2 mahal dan berjenama dan punya bangunan yang gah? Adakah “baik” perniagaan tersebut jika ia disahkan oleh undang2? Atau perniagaan yang baik hanya satu yang menguntungkan?  Tidak! Itu tidak logik sama sekali.

Hanya perniagaan yang membuat kehidupan masyarakat lebih baik harus dianggap sebagai “baik, beretika, dan/atau profesional” dalam sesebuah industri perniagaan. Sebagai perbandingan, sebuah perniagaan yang menyakiti/menyusahkan pengguna harus dianggap sebagai perniagaan “buruk” dan “tidak profesional”.

Dengan itu, saya  nak tanya,
“Bagaimana mungkin sebuah perniagaan yang menghasilkan peranti/alat yang direka bentuk untuk menghancurkan ribuan orang  sekaligus (seperti bom nuklear, senjata api, kenderaan perang..dll ) menjadi sebuah perniagaan yang beretika atau profesional???
ATAu
Bagaimana menjual bahan2 yang membunuh 500,000 orang setiap tahun (seperti tembakau=ROKOK) diklasifikasikan sebagai perniagaan yang baik & beretika???
Atau
Bagaimana kita boleh melihat seorang saintis meluluskan sesuatu ubat untuk dijual tetapi menjadi punca kepada 150,000 – 200,000 kematian?? laporan menunjukkan lebih 70%  daripadaa produk farmaseutikal dipasaran dunia adalah tidak perlu dan tidak berfaedah.
Profesional???
 Atau
Kat Amerika sana>> undang2 negara dorang luluskan dan wajibkan setiap keluarga perlu membaya $359 setiap tahun (untuk loteri negara) dengan dakwaan mampu menjana bjuta2 pulangan yang pada hakikatnya peluang hanya 0.0000002605 untuk menang.
Atau
Genting??haha..siapa yang tak tahu aku pn xthu la..tapi tu pn lulus juga..ha,mcm mane dgn kedai2 minuman keras?bukankah dtg keburukan dan semua orang tahu.tapi tu pun sah dan dapat lesen juga..
rata-rata contoh perniagaan diatas semuanya mendapat kelulusan undang2 dan dianggap beretika dan profesional. Saya baru sahaja mempelajari beberapa syarikat MLM yang rancangan perniagaannya untuk membantu para pelajar miskin untuk cemerlang. malah ada syarikat yang sy kaji, mereka memberi sumbangan makanan kepada kanak-kanak yang kebuluran. dan pada saat ini seramai 6600 distributors telah mengedarkan 95,771,944 makanan untuk kanak2 kebuluran serata dunia..bukankah mereka berjasa? mereka tidak beretika??
WOW!!!hanya orang gila sahaja (dengan KAPAK kat tangan) boleh cakap semua MLM tu scam dan tak beretika.
Now! jgn plak anda berfikir laman ini akan mengatakan hanya hal-hal yang baik tentang mereka yang dalam MLM seolah-olah tidak ada seorang pun yg pernah melakukan kesilapan/kesalahan dalam industri ini (orang mcm tu yg aku plg benci-kerana nila setitik rosak susu sebelanga). ya!hakikatnya memang tiada sesiapa yg sempurna. Malah kalau saya tnya pernah tak dengar pasal pak ustaz rogol anak muridnya?(bukan nk bincang isu) pasti ramai yg akan naik angin dan ckp xsmua mcm tu..yg teruk itu orgnya bukan bidangnya..Ha!begitulah mudahnya untuk kita berfikir.
Dan sebab itulah log ni wujud, supaya mampu menjadi panduan kpd mereka kat luar sana bagaimana untuk kita melihat suatu perniagaan itu beretika atau pun tak dan aktiviti2 beretika dalam perniagaan..tak kisahlah perniagaan APAPUN.
“SEBUAH PERNIAGAAN YANG BAIK ADALAH PERNIAGAAN YANG MAMPU MEMBUAT KEHIDUPAN SESEBUAH MASYARAKAT LEBIH BAIK, dan perniagaan yang buruk hanya menjadikan kehidupan anda lebih teruk”
also recommended next page : Apa itu First-Class MLM

Energy Sources : A Dilemma for the Twenty-First Century

All of us have come to expect that reliable sources of energy will be available forever. We drive our cars wherever and whenever we want. When the gas tank gets low, we simply pull into the nearest gas station. At home, whenever we need to change the temperature, prepare food, listen to music, or watch TV, we simply turn on the nearest appliance. What is the source of all this energy that we use so carelessly? In most of the world, energy is created by burning fossil fuels – coal, natural gas, and oil. The problem is that these resources are finite. At our current rate of use, by the year 2080, the world’s supply of oil will be almost gone. That means, if you are under the age of forty, the day will probably come when you will not have enough gasoline for your car or electricity for your appliances. The three most commonly porposed solutions to this worldwide problem are increasing the efficiency of appliances and vehicles, improving conservation efforts, and finding alternative energy sources.

The first solution, increasing the efficiency of appliance and vehicles. is something that manufacturers have been working on for these three decades.For instance,televisions now use 65 to 75 percent less electricity than they did in the 1970s, refrigerators use 20 to 30 percent less electricity and cars need less gas to travel more miles. Unfortunately, there are so many more televisions, refrigerators, and cars in the world now that overall consumption continues to rise.

Another solution to the dangerous energy situation is to improve our conservation efforts. For example, all of us must get in the habit of recycling whatever we can. We have to install high efficiency light bulbs in our homes and offices and turn off the light in rooms that we are not using. It would also help if we biked, walked, carpooled, or used public transportation more and used our car less. unfortunately, improvements in both conservation more and used our cars less. unfortunately, improvements in both conservation and efficiency are only temporary solutions. They extend the useful life of our current fuels, but they do not explain what we will do when these fuels run out.

The best solution is to find alternative sources of energy to meet our future needs. The current leading alternatives to fossil fuels are fusion and solar energy. Fusion is a nuclear reaction that results in an enrmous release of energy. It is practically pollution-free and is probably our best long-range option. Unfortunately, it will not be available for at least twenty years. The other possible energy source, solar power, is the source of all energy, except nuclear, on Earth. When people think of solar energy, they generally think of the many ways that individual homeowners can utulize the power of the sun for heating water and buildings. But solar energy can also be utilized to generate electricity and to purify for automobiles.

It is clear that for us to have sufficient energy resources for the twenty-first century, it will be necessary to pursue the development and encourage the use of alternative energy sources worlwide. If we ignore this problem. what will become of our children? What will life be like for them in the year 2050???